Item 1093 - Izilokotho Zika Khisimusi Nonyaka Omusha Ngomongameli WeANC, UMNU. Nelson R. Mandela : Christmas and New Year Message by ANC President Nelson R. Mandela

Identity area

Reference code

ZA COM MR-S-1093

Title

Izilokotho Zika Khisimusi Nonyaka Omusha Ngomongameli WeANC, UMNU. Nelson R. Mandela : Christmas and New Year Message by ANC President Nelson R. Mandela

Date(s)

  • January 1992 (Creation)

Level of description

Item

Extent and medium

Transcription of speech made by Mr Mandela

Context area

Name of creator

(18 July 1918-5 December 2013)

Biographical history

Archival history

Migrated from the Nelson Mandela Speeches Database (Sep-2018).

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

New Year Message 1992

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

  • Zulu

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

TRANSCRIPT

Unyaka ka 1991 wa phela sinamathemba aphezulu ngo kuqhubekela phambili kwe zingxoxo zika CODESA esasithemba ukuthi zizoletha ngokushesha umbuso wentando yeningi.

Kulonyaka ophezulu sibe namathemba kanye nendumalo, udlame olukhungethe izwe lakithi luye lwandlondlobala ikakhulukazi eNatal, eGoli nasezindaweni ezifana nase Boipatong kanye nase Bisho.

I ANC izame ngokusemandleni ayo onke ukuvikela abantu kuloludIame kanye nokudala uxolo nokuthula.

Mina njengoMongameli we ANC ngizwakalisa ukudabuka kubo bonke abashiywe izihlobo nabangani kuloludlame. Ngithi KHUMU bakwethu, sekwanele! Singeqedane sodwa ngokuchumisa izinhloso zamaqembu ezombusazwe. Sonke masisebenzela ukuthula noxolo.

Inhlangano ka ANC isazoqhubeka nokusombulula izinkinga zalelizwe ngokubonisana okuyoletha ubulungiswa nentando yeningi . Sinxusa zonke izinhlangano zombusazwe nabaholi bazo ukuba bazimbandakanye nalezizinhloso ezinhle kangaka. Abaholi bezifunda bayazi indlela umbuso wabo oweza ngayo, nokuthi izinjongo kwakuwukudunga abantu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi bamuxwaye u Hulumeni wase Pitoli ngenxa yezizathu ezaziwayo. Ngiyabanxusa futhi ngiyabacela ukuthi bonke mabazingenele lezi zingxoxo esikuzo ngoba yizona ezizokwenza ukuba izinkinga zezwe lethu zixazululeke.

Izingxoxo seziqalile futhi. I ANC isibe nezingxoxo namanye amaqembu kanye no Hulumeni. Lokhu kuyisendlalelo sezingxoxo zawo wonke amaqembu ezizoba sekuqaleni kuka 1993. Sethemba ukuthi wonke amaqembu ezombusazwe azozinikela kulomshikashika ozoletha u Hulumeni wesikhashana ozohlanganisa izwe ngokushesha, siphokophelele okhethweni lokuqala ulungahlukanisi bantu ngobuzwe nangebala. Lesigungu siyokwakha umthetho sisekelo ungakapheli u1993. Isiyinde indlela esihanjiwe ngabantu base Ningizimu ne Afrika belwela inkululeko.

Nginimema nonke sizwe sakithi ukuba sibambane ngezandla kulonyaka ka1993. Lonyaka uzodinga sisebenze kakhulu kunakuqala ngokuzimisela nangokuzinikela. Singena kulonyaka sinethemba, uxolo, nokuthula, nobulungisa obuzobanempumelelo.

Nginifisela uKhisimuzi omuhle noNyaka omusha onempumelelo nokuthula.

Note

RELATED INFORMATION

Speech is in IsiZulu

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Acquisition method: Hardcopy ; Source: ANC Archives, Office of the ANC President, Nelson Mandela Papers, University of Fort Hare. Accessioned on 12/01/2010 by Zintle Bambata

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places